“Staż uczniowski – Dobry wybór na wakacje “- Poradnik dla szkół i podmiotów przyjmujących na staż uczniowski

Poradnik dla szkół i podmiotów przyjmujących na staż uczniowski      PLIK DO POBRANIA
Niniejsze opracowanie stanowi  zbiór najważniejszych informacji o realizacji stażu uczniowskiego  w rzeczywistych warunkach pracy a skierowane jest do szkół oraz podmiotów przyjmujących na staż uczniów technikum oraz szkół branżowych I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. Staże uczniowskie, które przeprowadzane są głównie u pracodawców, mają zrealizować  cele kształcenia i treści nauczania ustalone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w formie oczekiwanych efektów kształcenia, szczególnie tych z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego wynikających z programu nauczania zawodu, również wykraczających poza obowiązujący program – jest to bardzo istotna nowość wyróżniająca staż uczniowski od znanych np. w technikum praktyk zawodowych. Celem głównym realizacji stażu uczniowskiego jest nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych i preferowanych do wykonywania pracy w zawodzie przez ucznia szkoły zawodowej w ramach umowy o staż uczniowski, który nie może trwać dłużej niż sam okres nauki. Analizując zapisy Prawa oświatowego i uzasadnienia do wprowadzenia tej formy kształcenia czytamy : „W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej “stażem uczniowskim[1]. Staż uczniowski stał się narzędziem, jakim pracodawca zyskuje możliwość wspierania uczniów już na etapie nauki w szkole, ale na odmiennych zasadach niż przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników co ważne z możliwością wynagradzania uczniów oraz jeszcze ściślejszej współpracy na linii szkoła– uczeń – pracodawca. Wprowadzenie stażu uczniowskiego jako nowoczesnego rozwiązania realizacji kształcenia zawodowego, szczególnie praktycznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz uczniów, którym okres odbytego stażu uczniowskiego będzie się zaliczał się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Staże uczniowskie które realizowane są u pracodawców mają na celu realizowanie efektów z podstaw programowych tych z kształcenia praktycznego w zawodzie oraz realizację zagadnień zawodowych, treści nauczania i nabywania umiejętności wynikających z programu nauczania zawodu, ale również zagadnień praktycznych wykraczających poza obowiązujący program – jest to bardzo istotna nowość która wyróżnia staż uczniowski od praktyk zawodowych. Bardzo ważną zaletą stażu zawodowego jest to, że w porównaniu do praktyki zawodowej, odbywa się w znacznie dłuższym czasie, nawet do kilkunastu miesięcy, co z punktu widzenia pracodawcy daje możliwość realizacji zadań zawodowych z całego zakresu przewidzianego w poszczególnych technologiach i kierunkach produkcji występujących w podmiocie przyjmującym na staż. Pozwoli to uczniom na lepsze przygotowanie do wykonywanego zawodu, zwiększenie możliwości własnego rozwoju, podejmowania inicjatyw i większego zaangażowania w swoją edukację, a w przyszłości pozwoli to na lepsze wykonywanie zadań zawodowych.

[1] Art. 121a ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późniejszymi zmianami)

“Staż uczniowski – Dobry wybór na wakacje “- Poradnik dla szkół i podmiotów przyjmujących na staż uczniowski
Przewiń na górę