Trwają konsultacje  publiczne w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej KZ

Trwają konsultacje  w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obejmuje:

1) wprowadzenie do systemu oświaty nowego zawodu technik elektromobilności,

2) wprowadzenie zmian w zakresie wybranych zawodów:

a) operator obrabiarek skrawających i technik mechanik – przyporządkowanych do branży mechanicznej,

b) elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych – przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej,

c) technik weterynarii – przyporządkowanego do branży rolno-hodowlanej – stanowiących realizację wniosków ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt rozporządzenia, wraz z możliwością dodania komentarza (Wyślij komentarz do projektu), dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zamieszczono wzory świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementu do świadectwa czeladniczego i suplementu do dyplomu mistrzowskiego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz określono informacje ogólne dotyczące ich wydawania, a także opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych.

Projekt rozporządzenia, wraz z możliwością dodania komentarza (Wyślij komentarz do projektu), dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji lub na adres: sekretariat.b.nowacka@men.gov.pl

Trwają konsultacje  publiczne w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej KZ
Przewiń na górę