Staż uczniowski czy praktyka zawodowa?

W obliczu wyczekiwania na kolejne komunikaty naszych władz oświatowych określające warunki realizacji praktycznej nauki zawodu,  proponuję rozważyć inną alternatywną opcję realizacji praktyk zawodowych poprzez staż uczniowski. Obecna sytuacja nie sprzyja by formalnie uczniowie w normalnej ilości godzin odbywali w technikum praktykę zawodową spowodowaną dalej aktualnymi obostrzeniami które też występują u pracodawców. Problemem który pojawia się notorycznie od początku pandemii to fizyczna możliwość realizacja praktyk zawodowych przez uczniów, szczególnie odczuwalny w szkołach które realizowały je w realnych warunkach pracy – w przedsiębiorstwach. Dzisiaj po roku funkcjonowania w pandemii w znacznej większości pracodawcy są wstanie przyjąć uczniów na praktykę zawodową, spełniając wszelakie zasady bezpieczeństwa oraz są gotowi zrealizować efekty kształcenia przypisane bezpośrednio do Praktycznej Nauki Zawodu (oczywiście nie dotyczy tych branż gdzie nie możliwe jest obecnie  wykonywanie działalności gospodarczej zakazanych odpowiednimi przepisami). W oparciu o aktualne przepisy problemem była ograniczona liczba godzin możliwa do realizacji u pracodawcy która wynosiła 10 czy 16 godzin tygodniowo.Obecnie można realizować praktykę zawodowa ale też jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.Sama możliwość realizacji praktyk zawodowych jako edukacyjny projekt w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub firmy symulacyjnej nie do końca rozwiązuje problemy z którymi borykają się szkoły, które nie były przygotowane organizacyjnie do tego typu realizacji zajęć. Największym problemem to oczywiście nauczyciele zawodu, którzy zostali obarczeni dodatkową specyficzną pracą, za którą w większości nie dostaną wynagrodzenia.Dlatego rozwiązaniem które w prawie oświatowych zostało dopuszczone do realizacji w kształceniu zawodowym od roku 2016 jest staż uczniowski, który w obecnej sytuacji pozwala w całości zrealizować PPKZSB oraz po stażu zwolnić  (zaliczyć) praktykę zawodową i treści kształcenia, które zostały zrealizowane w toku kształcenia. Obecnie w fazie realizacji są projekty na zlecenie MEN w większości branż, które przygotowują modelowe programy staży uczniowskich wraz z zasadami jakości. Kompleksowe wsparcie szkół i pracodawców zapewni dużą pomoc przy organizacji i realizacji staży uczniowskich poprzez przygotowanie kompleksowej dokumentacji. Celem głównym realizowanych projektów jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców  w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach  z uwzględnieniem ram staży zawodowych, opracowanie modelowych programów pnz dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz branżowej szkoły I stopnia. W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach oraz instytucje rynku pracy.

Więcej na temat stażu  :Staz uczniowski -załacznik

Więcej informacji :

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – branża spożywcza oraz branża rolno-hodowlana

Polska  Izba Motoryzacji – branża motoryzacyjna.

Artur Kowalski

artur.kowalski@ksztalcenie-zawodowe.pl

www.ksztalcenie-zawodowe.pl

mobil: 606320030

Staż uczniowski czy praktyka zawodowa?
Przewiń na górę