Nowa struktura szkolnictwa od 2019 roku

 

Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz 2-letniej szkoły policealnej zostanie przekształcona.

Docelowa struktura szkolnictwa ma obejmować:

 • 8-letnią szkołę podstawową;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;
 • 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
 • 2,5-letnią szkołę policealną.

 

1 września 2019 r.
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz szkole branżowej I stopnia (dla pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej);
 • początek pracy czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w których uczyć się będą uczniowie po ośmioletniej szkole podstawowej;
 • w tym samym czasie uczniowie po gimnazjach będę uczyć się w trzyletnim liceum i w czteroletnim technikum;
 • w systemie szkolnictwa gimnazjum już nie funkcjonuje
 1 września 2020 r.
 • utworzenie dwuletniej branżowej szkoły II stopnia;
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I dwuletniej branżowej szkoły II stopnia
 1 września 2021 r.
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie II dwuletniej branżowej szkoły II stopnia
 maj 2022 r.
 • przeprowadzenie po raz ostatni w trzyletnich liceach egzaminu maturalnego na „starych zasadach”;
 • przeprowadzenie po raz pierwszy egzaminu ósmoklasisty w nowej formule z czterech przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru (spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii)
 maj 2023 r. przeprowadzenie egzaminu maturalnego w:

 • czteroletnim liceum;
 • czteroletnim technikum
maj 2024 r. przeprowadzenie egzaminu maturalnego w:

 • pięcioletnim technikum;
 • czteroletnim liceum;
 • szkole branżowej II stopnia

 

Zmiany w szkołach ponadpodstawowych

Liceum ogólnokształcące

Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

1 września 2020 r. rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.

W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Sytuacja niepromowania uczniów LO

Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzyma promocji do klasy III, w roku szkolnym 2021/2022 stanie się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Technikum

Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum.

Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Sytuacja niepromowania uczniów technikum

Uczeń klasy pierwszej czteroletniego technikum, który nie uzyska promocji do klasy drugiej i nie będzie miał możliwości powtarzania tej klasy w czteroletnim technikum, może kontynuować naukę w klasie pierwszej pięcioletniego technikum. Analogicznie uczniowie klas II-IV czteroletniego technikum, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej, będę mogli kontynuować naukę w odpowiedniej klasie (II-IV) pięcioletniego technikum. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum (odpowiednio klasy I-IV).

Sytuacja niepromowania uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia (uczeń klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy II, będzie kontynuował naukę w klasie I branżowej szkoły I stopnia, uczeń niepromowany do klasy III w przypadku braku możliwości powtarzania klasy drugiej w zasadniczej szkole zawodowej będzie kontynuował naukę w klasie drugiej branżowej szkoły I stopnia, analogicznie będzie w przypadku ucznia klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej, który nie ukończy szkoły).

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018- 2019/2020) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Do klas tych będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a co za tym idzie uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Ostatni nabór do klasy pierwszej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przeprowadzony w styczniu 2017 r. – kształcenie w klasie I może rozpocząć się od lutego 2017 r.  Zatem 1 września 2017 r. w branżowej szkole I stopnia mogą funkcjonować klasy I-III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Branżowa szkoła I stopnia

Projekt przewiduje przekształcenie od 1 września 2017 r. dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych. Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Branżowa szkoła II stopnia

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Nowa struktura szkolnictwa od 2019 roku
Przewiń na górę